Juridische notitie

WETTELIJKE KENNISGEVING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Toegang tot de website DoYouSpain.com verleent de voorwaarde van DE GEBRUIKER en impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding, van deze toegang en/of het gebruik, van deze wettelijke kennisgeving en het privacybeleid in de meest recente versie, onverminderd de Algemene contractvoorwaarden die, indien van toepassing, verplicht zijn.We raden u daarom aan deze documenten te lezen voordat u de functionaliteiten van deze website gebruikt, evenals telkens wanneer u deze opent, omdat we ons het recht voorbehouden om op elk moment enig onderdeel van deze voorwaarden te wijzigen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

Onder geen beding impliceert louter toegang tot deze website het bestaan van een commerciële relatie tussen de gebruiker en de website.

I. EIGENAAR VAN DE WESBITE

Voor de doeleinden van Art.10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt de volgende informatie verstrekt over de eigenaars van deze Website:

 • Eigenaar van de website: DOYOUSPAIN INTERNET HOLIDAYS S.L.
 • Maatschappelijke zetel: Calle Barrachina 15 Bis, 12006 Castellon, Spanje.
 • C.I.F. [BTW-nummer] B12693925
 • Kadastergegevens: Volume: 1299, Boek: 862, Blad: CS 24703.

Naast het hoofdkantoor zijn de volgende kanalen beschikbaar voor gebruikers om hun verzoeken, vragen of klachten te beantwoorden:

II. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

1. Inleiding.

DoYouSpain biedt op deze website een prijsvergelijkingssite voor autohuur en andere bijkomende diensten (bijv. verzekeringen in verband met boekingen), die ook de boeking of het afsluiten van contracten rechtstreeks op de website zelf mogelijk maakt. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en wordt u daarom aangeraden dit gedeelte zorgvuldig door te lezen voordat u gaat surfen.

Voor zover wettelijk toegestaan aanvaardt de gebruiker dat DoYouSpain geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aanvaardt voor de diensten die zijzelf niet rechtstreeks levert.In dezelfde betekenis is DoYouSpain niet aansprakelijk voor enige onnauwkeurigheid, onvolledigheid, of gebrek aan bijwerking en/of onnauwkeurigheid van de gegevens of informatie over kenmerken en andere relevante gegevens en informatie verstrekt door de leveranciers van de producten of diensten aangeboden op de Website.

2. Verplichtingen van de gebruikers.

Gebruikers verbinden zich ertoe deze website op een wettige manier te gebruiken, in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden en op een manier die geen schade toebrengt aan de rechten of belangen van DoYouSpain of derden.Bij wijze van voorbeeld en op geen enkele wijze beperkt of uitgesloten, verbindt de gebruiker zich ertoe:

 • Niet deel te nemen aan activiteiten die illegaal zijn of in strijd zijn met het openbaar beleid of het goede vertrouwen
 • De op de website gepubliceerde gegevens niet te gebruiken om ongevraagde communicatie (spam) te verzenden.
 • Geen valse, misleidende, dubbelzinnige of onnauwkeurige informatie of inhoud op de website introduceren of verspreiden op een manier die de ontvangers van de informatie kan misleiden, noch inhoud van racistische, xenofobe, pornografische of terroristische aard mag verspreiden; of inhoud die de mensenrechten of de rechten van minderjarigen schendt.
 • Voer geen handelingen uit die een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten inhouden of met zich meebrengen. DoYouSpain of derden.
 • Geen schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van DoYouSpain, hun leveranciers of derden.
 • Het niet introduceren of verspreiden van computervirussen of het gebruik van andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.
 • Het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die op de pagina's van deze website zijn geïnstalleerd, is niet toegestaan.

3. Disclaimer

Deze Website wordt "in de huidige staat" aangeboden en het gebruik ervan is voor eigen risico van de gebruiker, daarom zijn noch DoYouSpain, noch zijn beheerders, werknemers, Leveranciers of medewerkers aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, direct of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van het Web, met uitzondering van DoYouSpain, voor zover wettelijk toegestaan, van enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

DoYouSpain garandeert niet de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Website, hoewel het daartoe alle redelijke inspanningen zal doen.Soms kunnen onderbrekingen optreden gedurende de tijd die nodig is om de relevante onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

DoYouSpain is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade als gevolg van storingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of telefoonstoringen veroorzaakt door redenen buiten de bovengenoemde entiteit, vertragingen of blokkeringen in het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting in het gegevensverwerkingscentrum, telefoonlijnen, het internetsysteem of andere elektrische systemen, noch enige andere wijziging die kan optreden in de software of hardware van de gebruikers.Het garandeert evenmin de afwezigheid van virussen, malware, trojans of andere elementen die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem, documenten of bestanden van de gebruiker, met uitzondering van enige aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die om deze reden aan de gebruiker wordt veroorzaakt.Op dezelfde manier is DoYouSpain niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden als gevolg van onrechtmatige inmenging buiten zijn macht.

Noch is zij aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de inhoud van de website, noch voor enige gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten, defecten of weglatingen in de inhoud die op deze website kunnen verschijnen, verstrekt door de gebruikers zelf of andere derden.DoYouSpain aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor de diensten die zij niet rechtstreeks verricht.

4. Externe links.

In geen geval zal DoYouSpain enige verantwoordelijkheid op zich nemen voor de inhoud van de links die tot een externe website behoren, noch de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid , waarheidsgetrouwheid, geldigheid en rechtmatigheid garanderen van enig materiaal of informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites.Op dezelfde manier impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten.

5. Intellectueel eigendom en auteursrecht.

Zonder afbreuk te doen aan de inhoud waarover derden intellectuele rechten hebben, zijn de intellectuele eigendomsrechten van de website, de domeinnaam, de broncode, het ontwerp en de navigatiestructuur en de daarin opgenomen elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beelden, geluid, audio, video, software, of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, enz.) eigendom van DoYouSpain, aan wie de exclusieve uitoefening van de rechten van exploitatie van hetzelfde in welke vorm dan ook, en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie, in overeenstemming zijn met de bepalingen van de huidige wet op de intellectuele eigendom.De reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief het beschikbaar stellen, van de gehele inhoud van deze website of een deel daarvan, in welke vorm en op welke technische wijze dan ook, is uitdrukkelijk verboden zonder de toestemming van DoYouSpain of, waar van toepassing, van derden die intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten op de betreffende inhoud bezitten.Niettegenstaande het voorgaande mag de gebruiker van de website de elementen van deze website bekijken en deze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn/haar computer of een ander fysiek medium, mits dit uitsluitend en uitsluitend voor zijn/haar persoonlijk en privé-gebruik is.De entiteiten of personen die, met voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze website, van plan zijn een link naar deze website te leggen, moeten garanderen dat zij alleen toegang tot deze website of dienst toestaan, maar de inhoud en diensten niet reproduceren.

III. ARBEIDSVOORWAARDEN

1. Inleiding.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen die worden verwerkt op deze website (hierna "Website" genoemd), in eigendom van DoYouSpain.

Het contracteren van de op de website beschikbare activiteiten of diensten geschiedt rechtstreeks met de overeenkomstige leveranciers (autoverhuurbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, enz.); met tussenkomst van DoYouSpain in dit proces als prijsvergelijker en het toestaan van u om uw boeking of contract rechtstreeks op de website zelf te maken en te beheren.De identificatie- en contactgegevens van de leveranciers staan vermeld op de pagina van waaruit de reservering wordt aangevraagd of geformaliseerd.

2. Wettelijke regelgeving

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van Wet 7/1998, van 13 april 1986, Koninklijk wetsbesluit 2007 van 16 november 1986, dat de herziene tekst van de Algemene Wet ter bescherming van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten, Wet 34/2002, van 11 juli, over de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, evenals alle toepasselijke toeristische regelgeving en, subsidiair, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel goedkeurt.

3. Clausules.

De formalisering van boekingen via de website is onderworpen aan de volgende clausules/p>

 1. Verklaringen: De gebruiker verklaart:
  • Wettelijk meerderjarig te zijn en volledig in staat te zijn de reservering te formaliseren, waarbij u verklaart dat u dit begrijpt en alle voorwaarden op de website begrijpt.
  • Dat de informatie die werd verstrekt op het moment van boeken waar en volledig is.
  • Dat zij de gevraagde reservering bevestigen, en in het bijzonder de aangegeven data en de categorie van het geselecteerde voertuig.
 2. Toegang tot de website: De toegang tot deze website is voor eigen risico van de gebruiker.
 3. Aanbesteding van diensten:

  a) Reserveringen die via deze website worden verwerkt vormen een contract tussen u en de leverancier van het voertuig of de dienst die wordt gehuurd, waarbij DoYouSpain als prijsvergelijker in dit proces optreedt en u in staat stelt om uw boeking of contract rechtstreeks op de website zelf te maken en te beheren.

  U begrijpt en aanvaardt derhalve dat deze leveranciers, elk binnen het bereik van hun respectieve verplichtingen, als enige verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding en uitvoering van de diensten die het voorwerp van de reservering zijn, alsmede voor de naleving van de wettelijke vereisten en voorschriften die op hen van toepassing zijn, en te dien einde gaat u ermee akkoord dat DoYouSpain in dit opzicht van enige aansprakelijkheid wordt ontheven. DoYouSpain is niet aansprakelijk voor enige onnauwkeurigheid, onvolledigheid, het niet bijwerken en/of onnauwkeurigheid van de kenmerken en andere relevante gegevens en informatie met betrekking tot de diensten die op de Website worden aangeboden, die door dergelijke leveranciers worden geleverd.

  Over het algemeen aanvaardt DoYouSpain geen verplichting of aansprakelijkheid voor diensten die zij niet rechtstreeks verricht.

  De leveranciers van de geboekte diensten worden geïdentificeerd op de pagina van waaruit de boeking wordt aangevraagd of geformaliseerd.

  b) De reservering omvat de diensten die zijn gespecificeerd volgens de boekingsvoorwaarden die zijn vermeld op de pagina van waaruit de reservering wordt aangevraagd of geformaliseerd.Deze bijzondere voorwaarden moeten samen met deze algemene voorwaarden door u worden geaccepteerd voordat u een reservering maakt.

  c) Het contract kan geldig worden gesloten in het Spaans en in de andere talen die beschikbaar zijn op de website.In het geval van enige discrepantie tussen de vertaalde versies van deze voorwaarden zal de Spaanse versie prevaleren.

  d) Online boekingen: Het proces van het formaliseren van online boekingen is als volgt:

  • Beschikbaarheid: Zoek naar data en selectie van het voertuigtype en, indien van toepassing, aanvullende diensten (bijv. aanvullende verzekeringen).
  • Verzameling van persoonsgegevens en acceptatie van algemene voorwaarden.
  • Verzoek om kaartgegevens en betaling per betaalkaart via POS-gateway.
  • Bevestiging van boeking en betaling, fout of annulering van betaling.

  Tenzij anders bepaald in de tariefvoorwaarden wordt de reservering pas als volledig beschouwd als de overeengekomen prijs is betaald.

  e) Bij elke stap van het boekingsproces kunnen eventuele fouten in de gegevensinvoer worden gecorrigeerd door de knop "terug" in uw browser te gebruiken.Op dezelfde manier zal de boekingsbevestiging de boekingsgegevens samenvatten.In het geval van fouten die worden ontdekt, dienen klanten onmiddellijk om correcties te vragen door een e-mail te sturen naar: info2@doyouspain.com

  zodra de boeking is gemaakt, ontvangt de klant de bijbehorende voucher per e-mail.

  f) Prijs en betaling: De voorwaarden, de prijs van de diensten en de geaccepteerde betalingsmethoden zijn uitdrukkelijk bepaald op de pagina waar u de reservering maakt.

  Aanbiedingen en promoties zijn alleen geldig zolang ze toegankelijk blijven voor de ontvangers van de dienst.

  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de op de Website vermelde prijzen verkoopprijzen, inclusief BTW.De transactie zal plaatsvinden in Euro's, ongeacht het land waar de klant vandaan komt.

  g) Wijziging of annulering van reserveringen: Wijziging of annulering van bevestigde reserveringen is onderworpen aan de bijzondere voorwaarden die zijn vastgesteld in de tariefvoorwaarden.

  h) Verenigingsrecht: Voor de toepassing van het bepaalde in Artikel 97.1.m RDL 1/2007 wordt u meegedeeld dat u, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 103 a) en l) van voornoemde Koninklijke Besluit, geen herroepingsrecht hebt.

4. Verwerking van persoonlijke gegevens.

Gebruikers kunnen informatie vinden over de verwerking van hun gegevens en hoe zij hun rechten op toegang, verwijdering, beperking en rectificatie van hun persoonlijke gegevens kunnen uitoefenen, alsmede het recht om zich te verzetten tegen de verwerking en portabiliteit ervan in het privacybeleid dat beschikbaar is op de homepage van de website; welk beleid in deze voorwaarden wordt opgenomen door verwijzing.

5. Invaliditeit van de clausules.

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, worden alleen die bepaling of het gedeelte daarvan dat ongeldig is verklaard, beïnvloed en blijven de voorwaarden overigens volledig van kracht en van kracht, en dergelijke bepalingen; of het betreffende onderdeel wordt geacht niet in deze gebruiksvoorwaarden te zijn opgenomen.

6. Akkoord.

De toegang tot de Website en het gebruik ervan, alsmede het verzoek en de formalisering van een reservering of contract impliceren noodzakelijkerwijs dat elk van deze voorwaarden, beschouwd als een integraal onderdeel van het voorbehoud en aangevuld met de voorwaarden van het tarief en de specifieke toepasselijke wetgeving, uitdrukkelijk door u worden geaccepteerd.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Onverminderd de rechten die aan consumenten zijn toegekend bij Koninklijk wetsbesluit 2007 van 16 november, is op deze website het Spaanse recht van toepassing, met uitsluiting van de conflictregels en elk geschil dat kan voortvloeien uit het gebruik ervan of de daaraan gekoppelde diensten, en is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en rechtbanken die bevoegd zijn in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften.

De Europese Commissie biedt consumenten een online platform voor geschillenbeslechting, dat toegankelijk is voor consumenten via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage